Achiziții - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
AnunțuriLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
 
SEMESTRUL II 2019
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.E.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
 
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 19.167 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 02 decembrie 2019 - 30 decembrie 2019, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 103.000 lei fără Tva.
 
 
6.    SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
 
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat.
 
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
 
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 21.11.2019, ora 1000;
 
 
20. DATA ȘI ORA deschiderii ofertelor: 21.11.2019, ora 1200;
 
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

Documente atașate:

Anunțul de participare poate fi consultat aici.

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

Clauzele contractuale pot fi consultate aici.

Formularele pentru participare pot fi consultate aici.
Back to content