Transparența veniturilor salariale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri


Normă procedurală internă - procedură proprie achiziții servicii sociale și alte servicii specifice. conform anexei nr. 2 din Legea nr. 98/2016.


Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

ART. 33 din LEGA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
   Transparenţa veniturilor salariale
   (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
   a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
   SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  NU BENEFICIAZĂ DE SPORURI, COMPENSAŢII,  ADAOSURI SAU PREMII
   c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
   SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, conform  art.36 alin.  (1) din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  beneficiază pentru anul 2019 de  vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care urmează să fie acordate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
      SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  beneficiază începând cu 1 ianuarie 2019, lunar de  indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată,conform  Art.36 alin.(1) DIN ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene si Art.18 alin.(1) din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
    e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
    SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  NU BENEFICIAZĂ DE ALTE DREPTURI ÎN BANI ŞI/SAU ÎN NATURĂ
   f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

   (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.
   (3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).
   (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

FUNCȚIILE  DIN CADRUL DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU SUNT PREVĂZUTE ÎN:

Back to content