Angajări - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Formularul de înscriere pentru concursurile în derulare poate fi descărcat de aici.


Rezultatele selecției dosarelor pot fi consultate aici.

Rezultatele interviului pot fi consultate aici.

Rezultatele probei scrise pot fi consultate aici.

Rezultatele probei practice pot fi consultate aici.

Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate aici.
ANUNȚ
 
          DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la sediul Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău (Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău) – proba scrisă și la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A – proba practică și interviu, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale – perioadă nedeterminată:
 
-1 post de conducere – șef centru, studii superioare, grad II la Centrul de zi „O școală pentru toți” (COR 134401);
 
-1 post de conducere - șef centru, studii superioare, grad II la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău (COR 134401);
 
- 1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii (COR 242203);
 
- 1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere din cadrul Biroului Beneficii Sociale (COR 242203);
 
- 1 post de execuție - psiholog, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 263411);
 
-2 posturi de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad I în Biroul Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte (COR 242203);
 
- 1 post de execuție – îngrijitor clădiri, studii generale/medii, la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 515301)
 
 
și o funcție contractuală – perioadă determinată:
 
- 1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Protecția Copilului (COR 242203).
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 08.11.2022, cu modificările şi completările ulterioare:
 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:
 
-1 post de conducere - șef centru, grad II la Centrul de zi „O școală pentru toți” (COR 134401)
 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 
 
- 1 post de conducere - șef centru, grad II la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău (COR 134401)
 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
 
 
-1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii (COR 242203)
 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale;
 
- curs specializare/perfecționare/formare autorizat în domeniul resurselor umane;
 
- vechime în specialitatea studiilor, nu se solicită;
 
- vechime în resurse umane, nu se solicită.
 
 
-1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere din cadrul Biroului Beneficii Sociale (COR 242203)
 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
 
- vechime în specialitatea studiilor, nu se solicită.
 
 
- 1 post de execuție - psiholog, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 263411)
 
-          studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul psihologiei;
 
-          atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 
-          vechime în muncă – nu se solicită.
 
 
-2 posturi de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad I în Biroul Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte (COR 242203)
 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale;
 
- curs specializare/perfecționare/formare – manager proiect/expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene;
 
- vechime în specialitatea studiilor, minim 3 ani și 6 luni;
 
- experiență în implementarea de proiecte fonduri nerambursabile – participare în echipa de management implementare pentru minim 1 proiect.
 
 
- 1 post de execuție - îngrijitor clădiri, studii generale/medii, la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 515301)
 
-          studii minim generale;
 
-          vechime în muncă – nu se solicită.
 
 
- 1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Protecția Copilului (COR 242203) (pe perioadă determinată)
 
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
 
- vechime în specialitatea studiilor, nu se solicită.
 
 
Concursul se va organiza la Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău (Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău) și sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A, conform calendarului următor :
 
-          Termen limită depunere dosare : 10.06.2024, ora 16.00;
 
-          Proba scrisă se va organiza la Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău (Calea Doctor Alexandru Șafran 145, Bacău: 18.06.2024, ora 13.00 (șef centru, inspector de specialitate, psiholog);
 
-          Proba practică se va organiza la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A: 19.06.2024, ora 11.00 (îngrijitor clădiri);
 
-          Interviu se va organiza la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A: 25.06.2024, ora 10.00 (șef centru, inspector de specialitate, psiholog);
 
-          Interviu se va organiza la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A: 26.06.2024, ora 10.00 (îngrijitor clădiri).
 
* Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă – 1 zi lucrătoare după fiecare probă de concurs;
 
* Depunere contestaţii - vor fi înaintate către secretarul comisiei, în termen de 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de afișare a rezultatelor pentru fiecare probă de concurs ;
 
* Afișare rezultate contestaţii - 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de depunere contestații.
 
* Afișare rezultate finale concurs - 1 zi lucrătoare după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor.
 
Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :
 
a) formular de înscriere la concurs (se va primi de la secretarul comisiei) ;
 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate ;
 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz ;
 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică ;
 
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 
i) curriculum vitae, model comun european.
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 
Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
 
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Dosarele de înscriere se vor depune până la datele specificate anterior, la Biroul Resurse Umane – Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău din strada Ștefan cel Mare nr.17A.
 
Bibliografie :
 
-1 post de conducere - șef centru, grad II la Centrul de zi „O școală pentru toți” (COR 134401)
 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 
- Ordinul nr. 27/2019 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 
- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 
- H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
- 1 post de conducere - șef centru, grad II la Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost din Municipiul Bacău (COR 134401)
 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 
- Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexele 4 și 5.
 
- Legea 448/2006*republicată privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
- Legea 17/2000*republicată privind asistența socială a persoanelor vârstnice
 
- Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 
- H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 
   
-1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii (COR 242203):
 
- LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 
- O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
 
- LEGEA-CADRU nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (Art.1-42; Anexa 2 - Familia ocupațională de functii bugetare “Sănătate și asistență socială”);
 
-  LEGEA nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, (*republicată*), cu modificările şi completările ulterioare;
 
-  H.G. nr. 268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;
 
- H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal.
 
 
-2 posturi de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad II în Biroul Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte (COR 242203):
 
- O.U.G nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (cap. IV-VIII*1);
 
- H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 
- INSTRUCTIUNI din 11 mai 2016 de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin ORDINUL comun al Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor Publice nr. 698/1.425/2016;
 
- O.U.G. nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
 
 
-1 post de execuție - psiholog, studii superioare, grad profesional debutant la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 263411)
 
-          Emil Verza – Psihologia vârstelor, Editura Hyperion, București, 1993 (capitolul X și capitolul XI);
 
-          Daniel David – Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale, Ediţia a III‑a revăzută şi adăugită, Editura POLIROM, 2017 (capitolul 2 și capitolul 6);
 
-          Legea nr. 292 /2011 a asistenţei sociale;
 
-          Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 
-          Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 
 
-1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocații de Susținere din cadrul Biroului Beneficii Sociale (COR 242203):
 
- Legea nr. 292 /2011 a asistenței sociale;
 
- Legea nr. 196 /2016 privind venitul minim de incluziune;
 
- Norme metodologice din 16 septembrie 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;
 
- Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate;
 
- Legea nr. 208 / 1997 privind cantinele de ajutor social.
 
 
- 1 post de execuție - îngrijitor clădiri, studii generale/medii, la Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău (COR 515301)
 
- ORDINUL Ministerului Sănătății nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia (anexa 1);
 
 
-1 post de execuție - Inspector de specialitate, studii superioare, grad debutant în Biroul Protecția Copilului (COR 242203) perioadă determinată:
 
-       Legea nr 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;
 
-       Legea 156 din 30 mai 2023 privind organizarea activității de prevenire a Separării copilului de familie;
 
-       Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;
 
-       Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare (capitolul I, II și III).
 
 
*Legislația menționată în bibliografie se va studia cu modificările și completările ulterioare.
 
   
Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de concurs vor fi afișate la sediul instituției, din str. Ştefan cel Mare nr. 17A şi pe site-ul www.dasbacau.ro – secțiunea Angajări.
 
Relații suplimentare la tel. 0372 777 859 interior 12. Persoana de contact Ursu Iulian.
Înapoi la cuprins