Angajări - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
 
ANUNȚ

 
    DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la sediul  instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A, în data de 30 martie 2022, ora 12:00: proba scrisă, 04 aprilie 2022 ora 12 interviu, pentru ocuparea unui post     vacant temporar de educator - personal contractual, pe perioada determinată, în cadrul Proiectului “Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”.
 
    Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
             
    Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:
 
    1.Nivel studii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea științe ale educației, sociologie, asistentă socială, psihologie, comunicare socială și relații publice;
 
    2.Modul psihopedagogic;
 
    3.Vechime ca educator: minim 1 an.
 
 
    Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 
25 MARTIE 2022, ora 16:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;
30 MARTIE 2022, ora 12:00: proba scrisă,
04 APRILIE 2022 ora 12 interviu .
     
    Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 
-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.
             
    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 
    În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 
    Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
    Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 25.03.2022 ora 16, la Biroul Resurse Umane – Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului  Bacău din strada Ștefan cel Mare nr.17A.
 
    Bibliografia și  actele necesare pentru dosarul de concurs vor fi afișate la sediul instituției, din str. Ştefan cel Mare nr. 17A şi pe site-ul www.dasbacau.ro – secțiunea Angajari .
       
 Relații suplimentare la tel. 0372 777 859 interior 22
Back to content