Angajări - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Raportul de activitate
pe anul 2019
poate fi vizualizat aici

Documentele pentru accesarea serviciilor sociale acordate sau gestionate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pot fi depuse și on-line la adresa contact@dasbacau.ro.

ANUNȚ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU organizează concurs la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare nr.17A, în data de 20 septembrie 2021 ora 10:00 proba scrisă, 24 septembrie 2021 ora 10:00 interviu, în vederea ocupării următoarelor funcții contractuale, de execuție:

Birou Protecția Copilului
-2 posturi inspector de specialitate
Birou Persoane Vârstnice și cu Handicap
-2 posturi inspector de specialitate
Birou Aprovizionare Administrativ PSI
-1 post îngrijitor, perioadă nedeterminată
Birou Achiziții Monitorizare Programe Proiecte
-1 post inspector de specialitate, perioadă nedeterminată
Centrul de zi „O școală pentru toți”
-1 post asistent medical, perioadă nedeterminată
-1 post psiholog, perioadă nedeterminată
Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate
-1 post asistent social, perioadă nedeterminată
-1 post asistent medical, perioadă nedeterminată
Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale
-1 post asistent social, perioadă nedeterminată
Centrul de zi „Clubul Pensionarilor”
-1 post lucrător social, perioadă nedeterminată
Centrul de Resurse pentru Adolescenți
-1 post asistent social, perioadă nedeterminată
Compartimentul Servicii Sociale Comunitare Integrate
-1 post asistent social, perioadă nedeterminată

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:
              - inspector de specialitate Biroul Protecția Copilului
- studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială;
- vechime in specialitatea studiilor - nu se solicită;
- inspector de specialitate Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap
- studii superioare cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
- vechime in specialitatea studiilor - nu se solicită;
             - îngrijitor la Biroul Aprovizionare Administrativ PSI
- studii generale;
- vechime in muncă - nu se solicită.
              - inspector de specialitate la Biroul Achiziții Monitorizare Programe Proiecte
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenta in specialitățile științe juridice/științe sociale (asistenţă socială, sociologie, științe politice);
- vechime în specialitatea funcției minim 3 ani;
              - asistent medical la Centrul de zi „O școală pentru toți”
- studii postliceale sanitare de asistent medical generalist;
- certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali;
               - psiholog la Centrul de zi „O școală pentru toți”
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;
-atestat de psiholog cu drept de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din Romania;
               - asistent social la Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat/în curs de eliberare de către Colegiul National al Asistenților Sociali din Romania;
               - asistent medical la Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate
- studii postliceale sanitare de asistent medical generalist;
-certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali;
               - asistent social la Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
-aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat/în curs de eliberare de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
               - lucrător social la Centrul de zi „Clubul Pensionarilor”
- studii medii cu bacalaureat;
-curs lucrător social;
               - asistent social la Centrul de Resurse pentru Adolescenți
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
-aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat/în curs de eliberare de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania;
               - asistent social la Compartimentul Servicii Sociale Comunitare Integrate
- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
- aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat/în curs de eliberare de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania.
.Concursul se va organiza conform calendarului următor:
          10 SEPTEMBRIE 2021, ora 13:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;
           20 SEPTEMBRIE 2021, ora 10:00 - proba scrisă
           24 SEPTEMBRIE 2021, ora 10:00 - interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 10.09.2021 ora 13:00, la Biroul Resurse Umane – Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău din strada Ștefan cel Mare nr.17A.
Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs vor fi afișate la sediul instituției, din str. Ștefan cel Mare nr. 17A şi pe site-ul www.dasbacau.ro – secțiunea Angajari.
Relații suplimentare la tel. 0372 777 859 int. 22.

Acte necesare:
Acte necesare
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Rezultatul selecției dosarelor pentru ASISTENT MEDICAL îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru Biroul Administrativ, Aprovizionare și PSI îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru Biroul Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru Biroul Protecția Copilului îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru Biroul Persoane Vârstnice si Persoane cu Handicap îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru Centrul de Zi Clubul Pensionarilor îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru ASISTENT SOCIAL îl puteți consulta aici.
Rezultatul selecției dosarelor pentru PSIHOLOG îl puteți consulta aici.
Back to content