Birou Administrativ, Aprovizionare și P.S.I. - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
Conform legislației specifice în vigoare, Biroul Administrativ, Aprovizionare și P.S.I. are următoarele atribuții:
1. derulează planul de aprovizionare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, privind aprovizionarea curenta cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar gospodărești, etc);
2. asigură gestionarea (achiziționare, depozitare și distribuire) materialelor consumabile prin magazia de materiale;
3. întocmește și ține la zi în registrul mijloacelor fixe evidenta bunurilor administrate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
4. întocmește fișele de magazie și cele de inventar;
5. asigura desfășurarea în bune condiții a activității de igienizare și deservire generala a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
6. tine evidenta fizica și gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar din patrimoniul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
7. întocmește necesarul de mijloace fixe și obiecte de inventar în vederea achiziționării lor conform legislației în vigoare;
8. face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;
9. participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
10. urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizare, etc. și toate lucrările de orice natura ce se efectuează de terți;
11. asigura respectarea normelor de paza, de securitate și de prevenire a incendiilor;
12. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
13. face propuneri de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor;
14. păstrează nomenclatorul documentelor cu termenul de păstrare a corespondentei;
15. urmărește clasificarea, ordonarea și inventarierea arhivei de către compartimente pe parti structurale, probleme și termene de păstrare;
16. urmărește întocmirea corecta a inventarelor care însoțesc arhiva de predare;
17. la primirea arhivei în depozit o verifică, o confrunta cu inventarul, o îndosariază, întocmește fise și o aranjează în rafturi;
18. întocmește listele de selecționare pentru materialele din arhiva a căror termene de păstrare au expirat și le prezintă comisiei pentru discutare și avizare;
19. scoate și preda la unitățile indicate arhiva scoasa din evidenta aprobata de către Arhivele Statului;
20. rezolva cererile cetățenilor privind eliberarea de copii după actele existente în arhiva;
21. păstrează confidențialitatea datelor din serviciu;
22. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului și predarea acestora la arhiva  instituției;
23. îndeplinește orice alte măsuri și acțiuni de asistență socială stabilite de legislația în vigoare, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului sau ale directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
24. îndeplinește și alte sarcini stabilite de conducere.

Înapoi la cuprins