Achiziții - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to contentLista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:
NORMĂ PROCEDURALĂ INTERNĂ
pentru organizarea și desfășurarea procedurilor proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 poate fi consultată aici.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ 06 oct – 31 dec 2023

1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului din municipiul Bacău, zilnic, pentru maxim 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 06 octombrie 2023 - 31 decembrie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului)
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 239.424 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 26.09.2022, ora 1200;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
 
 
PROIECTUL SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 5. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII
 

 
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering, cod CPV: 55520000-1, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. prestarea serviciilor de preparare, pregătire, amabalare și de livrare a hranei în regim catering pentru beneficiarii mesei la sediul Centrului de zi ”O școală pentru toți, municipiul Bacău, strada Ciprian Porumbescu nr. 5, prin Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai buna”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru maxim 50 de beneficiari, în perioada 05 iunie 2023 - 31 decembrie 2023 (în 135 de zile lucrătoare), conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE ESTIMATĂ: 159.836,95 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/717 /5/1/155871 - în cadrul proiectului Servicii integrate pentru o comunitate mai buna, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. BIOTA FOOD S.R.L. cu prețul de 136.282.50 lei fără TVA.

Raportul procedurii poate fi vizualizat aici.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CATERING PENTRU BENEFICIARII
CENTRULUI DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
 
 
PROIECTUL SERVICII INTEGRATE PENTRU O COMUNITATE MAI BUNA, FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 - AXA PRIORITARĂ 5. DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII
 

 
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering, cod CPV: 55520000-1, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. prestarea serviciilor de preparare, pregătire, amabalare și de livrare a hranei în regim catering pentru beneficiarii mesei la sediul Centrului de zi ”O școală pentru toți, municipiul Bacău, strada Ciprian Porumbescu nr. 5, prin Proiectul „Servicii integrate pentru o comunitate mai buna”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, pentru maxim 50 de beneficiari, în perioada 05 iunie 2023 - 31 decembrie 2023 (în 135 de zile lucrătoare), conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE ESTIMATĂ: 159.836,95 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/717 /5/1/155871 - în cadrul proiectului Servicii integrate pentru o comunitate mai buna, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. MODALITĂȚI DE COMUNICARE: site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, adresa de e-mail: contact@dasbacau.ro, adresa de email transmisă de Ofertanți.
20. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
21. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23 .05.2023, ora 1200.

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.
1. Anunț de participare.
2. Caiet de sarcini.
3. Formulare.
4. Model contract.ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
Care au venituri din pensii de până la 1.800 lei brut / lună
SEMESTRUL I 2023
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne  (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” pentru pensionarii care au venituri din pensii de până la 1.800 lei brut / lună, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 7.273 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 12 aprilie 2023 - 05 mai 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5. VALOARE MAXIMĂ ESTIMATĂ: 50.111 lei fără Tva.
6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
- Caietul de Sarcini
- Clauze contractuale
- Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 10.04.2023, ora 09:30;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL I 2023

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura s-a desfășurat conform Normei Procedurale Interne, aprobată prin Decizia Directorului nr. 189 din 01.11.2023 (publicată pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/achizitii.html), pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;

3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău” semestrul I 2023, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 10.059 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 03 aprilie 2023 - 28 aprilie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).

5. VALOARE ESTIMATĂ: 69.307 lei fără Tva.

6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.


În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestru I 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 69.306,51 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL I 2023

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne  (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;

3. DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

4. TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 10.059 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 03 aprilie 2023 - 28 aprilie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).

5. VALOARE ESTIMATĂ: 69.307 lei fără Tva.

6. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.

7. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

8. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;

9. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.

10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;

11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
- Caietul de Sarcini
- Clauze contractuale
- Formulare

12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.

14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;

15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;

16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;

17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;

18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;

19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23.03.2023, ora 1400;

Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.ANUNȚ DE ATRIBUIRE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
03 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 492.608 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ” perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de S.C. MDDD EVENTS S.R.L. Bacău cu prețul de 492.429 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
03 IANUARIE 2023 – 30 IUNIE 2023
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege.
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 03 ianuarie 2023 - 30 iunie 2023, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 492.608 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
 
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
 
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul SEAP la adresa https://e-licitatie.ro/ - secțiunea Publicitate Anunțuri, pe site-ul propriu la adresa http://www.dasbacau.ro/, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 21 .12.2022, ora 1200;
 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
SEMESTRUL II 2022
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 13.640 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 04 aprilie 2021 - 28 aprilie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 90.377 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
În urma evaluării ofertelor depuse la ”Procedura Proprie” de atribuire a contractului de achiziție publică SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”, semestru II 2022, oferta declarată câștigătoare este cea depusă de COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. cu prețul de 90.376,13 lei fără TVA.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT ”DISTRIBUIRE TICHETE VALORICE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
 
SEMESTRUL II 2022
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege;
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii poștale și de curierat ”Distribuire tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău”, cod CPV: 64100000-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Distribuirea tichete sociale pentru 13.117 de pensionari din municipiul Bacău, la domiciliul acestora, în perioada 05 decembrie 2022 - 28 decembrie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 90.377 lei fără Tva.
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
 
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 
-      Caietul de Sarcini
 
-      Clauze contractuale
 
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor poștale și de curierat, pentru trimiteri cu valoare declarată.
 
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 24.11.2022, ora 1000;
 
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:


INVITAȚIE DE PARTICIPARE
ACHIZIȚIE DIRECTĂ
 Servicii de analiză demografică, diagnoză socială și analiza de nevoi sociale a populației din Municipiul Bacău
 pentru
 Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție Directă, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform prevederilor Caietului de Sarcini și a documentației tehnice atașate (formulare și model contract) la Anunțul de publicitate din platforma S.I.C.A.P. și la Invitația de participare la procedură publicată pe site-ul instituției, la adresa: http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
3.      DENUMIRE SERVICII: Servicii de analiză demografică, diagnoză socială și analiza de nevoi sociale a populației din municipiul Bacău, cod CPV: 79315000-5 – Servicii de cercetare socială;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău își propune achiziționarea unui  studiu privind diagnoza socială, analiza de nevoi sociale a populației din Municipiul Bacău, pentru a construi o imagine completă asupra nevoilor locale, actualizarea datelor privind utilizarea și accesul la serviciile și măsurile cu caracter social din Municipiul Bacău, dar mai ales identificarea tipurilor de servicii și măsuri care trebuie extinse sau îmbunătățite, pentru a răspunde nevoilor sociale actuale ale populației.
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 84.034 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Raport Calitate - Preț.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestei invitații de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să dovedească existența unei forme de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit, că nu se află în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Ofertantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de suport pentru prestarea serviciilor.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău și la adresa de e-mail: achizitii@dasbacau.ro;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/achizitii.html sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 07.11.2022, ora 1000;
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.
 
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
SERVICII DE CANTINĂ SOCIALĂ
 
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii de cantină socială, cod CPV: 55510000-8, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Pregătirea, prepararea și livrarea hranei la sediul Prestatorului, zilnic, pentru 100 de beneficiari ai Mesei în regim de cantină socială destinate persoanelor aflate în economico-sociale sau medicale deosebite, în perioada 22 august 2022 - 31 decembrie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 363.264 lei fără Tva.
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering / servicii de alimentație / servicii de servire a mesei.
13. Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
14.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după prezentarea documentelor justificative, conform Caietului de Sarcini.
15. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
16. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
18. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
19. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
20. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 16.08.2022, ora 1000;

 Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din:


Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău publică următoarele anunțuri de atribure:Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău organizează proceduri proprii atribuirea contractelor de:
conform anunțurilor de participare de mai jos.

Răspuns la solicitările de clarificări SERVICII MEDICALE: Solicitarea de servicii este doar pentru punctele 1 – 12. Se vor lua în considerație prevederile din caietul de sarcini.  Punctele 13-15 din formularul de ofertă nu se vor fi ofertate.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii medicale
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
  
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii medicale la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85120000-6, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
  
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor medicale se urmărește prestarea, prin intermediul unui prestator autorizat de Colegiul Medicilor din România, a serviciilor medicale beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
  
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 136.000 lei total
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
  
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
  
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
 
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor medicale.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
 
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A
 
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
  
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii kinetoterapie / fizioterapie
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
 
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii kinetoterapie / fizioterapie la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85142100-7, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor kinetoterapie / fizioterapie se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat de Colegiul Fiziokinetoterapeuților din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 98.600 lei total
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor fizioterapie / kinetoterapie.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.


ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
PROCEDURA PROPRIE
 
Servicii psihologice
 
Beneficiarii Centrului Comunitar Integrat
 
Din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău
   
 
1.    AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 
2.    PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
 
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei (exclusiv);
3.    DENUMIRE SERVICII: Servicii psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, la sediul prestatorului, destinate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, în interesul persoanelor beneficiare și în vederea creșterii permanente a calității serviciilor oferite, cod CPV: 85121270-6, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
4.    TIP CONTRACT: contract de servicii. Prin achiziția serviciilor psihologice – în specialitatea psihologie clinică și psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională se urmărește realizarea, prin intermediul unui prestator autorizat și agreat de Colegiul Psihologilor din România, a serviciilor prestate beneficiarilor Centrului Comunitar Integrat, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 
5.    VALOARE ESTIMATĂ: 122.400 lei total
 
6.     SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.

7.    ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 
8.    PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
9.    CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Prețul cel mai scăzut.
10. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 
11. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
-      Caietul de Sarcini
-      Clauze contractuale
-      Formulare
12. OFERTANȚII: Ofertantul trebuie să fie furnizor autorizat și acreditat, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor fizioterapie / kinetoterapie.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
13.  PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 
14. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
15. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 
16. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
17. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 
18. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;

19. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 27.07.2022, ora 1400;
 
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare.

1.Anunț de participare poate fi consultat aici.
2. Caietul de sarcini poate fi consultat aici.
3. Formularele pot fi consultate aici.
4. Clauzele contractuale pot fi consultate aici.
Back to content