Achiziții - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
Anunțuri
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Raportul de activitate
pe anul 2019
poate fi vizualizat aici

Documentele pentru accesarea serviciilor sociale acordate sau gestionate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău pot fi depuse și on-line la adresa contact@dasbacau.ro.

NORMĂ PROCEDURALĂ INTERNĂ
pentru organizarea și desfășurarea procedurilor proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 poate fi consultată aici.


 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII DE CATERING PENTRU
CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE
CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE
CENTRUL DE ZI ”O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

 
 1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău cu sediul în strada Ștefan cel Mare nr. 17A, tel: 0372 / 777859, fax: 0234 / 586492, e-mail: contact@dasbacau.ro; site: http://www.dasbacau.ro/
 1. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura Proprie, finalizată prin achiziția publică prin intermediul S.I.C.A.P. și prin încheierea unui contract de achiziție publică.
Procedura se va desfășura conform Normelor Procedurale Interne (publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/) pentru organizarea și desfășurarea propriilor proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect Servicii Sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul: de la 135.060 lei până la 3.506.625 lei (exclusiv);
 1. DENUMIRE SERVICII: Servicii de catering pentru beneficiarii Centrelor de zi din subordinea D.A.S. Bacău, cod CPV: 55520000-1, din Anexa 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 1. TIP CONTRACT: contract de servicii. Servicii de catering pentru un număr maxim de 75 de beneficiari ai Centrelor de zi din subordinea D.A.S. Bacău în perioada 1 Octombrie 2021 – 30 Septembrie 2022, conform Caietului de Sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire (anexat prezentului).
 1. VALOARE ESTIMATĂ: 208.725 lei fără Tva.
 1. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău.
 1. ACTUALIZARE PREȚ CONTRACT: Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.
 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 60 zile;
 1. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
 1. ADMITEREA SAU INTERZICEREA OFERTELOR ALTERNATIVE: Nu se accepta depunerea de oferte alternative;
 2. Cerințele minime de calificare, mijloacele de comunicare, instrucțiuni privind date-limită care trebuie respectate și formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de selecție de oferte, precum și documentele care urmează să fie prezentate de ofertanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, se regăsesc în documentația de atribuire atașată acestui anunț de participare:
 • Caietul de Sarcini
 • Clauze contractuale
 • Formulare

 1. OFERTANȚII: Ofertantul participant la procedură trebuie să aibă înscris în statutul societății ca obiect de activitate, Servicii de catering.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: completarea declarațiilor privind neîncadrarea în aceste situații, anexate prezentului anunț la secțiunea Formulare.
  
 1. PLATA: plata se face pe bază de factură, cu ordin de plată, în cont deschis la Trezoreria Statului, după prestarea serviciilor și după efectuarea recepției, conform Caietului de Sarcini.
 1. ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA: Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A, la Registratură, cod poștal: 600359, jud. Bacău;
 1. RĂSPUNSURILE LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI formulate de către operatorii economici (dacă este cazul) vor fi publicate pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 1. ANUNȚUL DE PRELUNGIRE A TERMENULUI de depunere a ofertelor, dacă este cazul, se va publica pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/;
 1. LIMBA DE ELABORARE A OFERTEI: Română;
 1. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: este publicată pe site-ul propriu http://www.dasbacau.ro/ sau la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, strada Ștefan cel Mare nr. 17A;
 1. DATA ȘI ORA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 23.09.2021, ora 1000;
Atașăm alăturat documentația de atribuire compusă din caietul de sarcini, clauze contractuale și formulare:

Back to content