Birou Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte - Direcția de Asistență Socială Bacău

Du-te la conținut

Animated textheadlineswords
Lista furnizorilor de servicii sociale o puteți consulta aici.

Direcția de Asistență Socială  Bacău
 este membră în organizațiile:

ATRIBUIRE CONTRACT ACHIZIȚIE PUBLICĂ
- PROCEDURA PROPRIE -
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT
”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”
Contract nr. 6203 / 04.04.2019 încheiat între
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău
și
S.C. Compania Națională Poșta Română S.A.
ANUNȚ DE PARTICIPARE
PROCEDURA PROPRIE
SERVICII POȘTALE ȘI DE CURIERAT
”DISTRIBUIRE TICHETE SOCIALE PENTRU PENSIONARII DIN MUNICIPIUL BACĂU”

Documente atașate:

Conform legislației specifice în vigoare, Biroul Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte are următoarele atribuții:

 1. atrage resurse financiare, materiale și umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău;
 2. elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, după consultarea furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor și răspund de aplicarea acesteia;
 3. elaborează planul anual de acțiune privind serviciile sociale, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului de care aparțin;
 4. identifica surse de finanțare în domeniul asistentei și protecției sociale;
 5. facilitează comunicarea și cooperarea la nivel local și regional în ceea ce privește organizațiile non-profit;
 6. promovează viața asociativă pe plan local prin încurajarea proiectelor în parteneriat intre ONG-uri și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău;
 7. organizează voluntariatul;
 8. asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor;
 9. elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu și lung referitoare la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaționale defavorizate ale municipiului Bacău;
 10. elaborează analize, situații, sinteze cu privire la activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău ;
 11. monitorizează și analizează situația beneficiarilor de beneficii sociale și servicii sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;
 12. colaborează cu organisme private autorizate care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 13. colaborează cu alte instituții de asistență socială în vederea identificării eventualelor disfuncționalități, a cazurilor care le generează, prezintă propuneri în vederea eliminării acestora și stabilește măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea activității serviciului;
 14. ia măsuri pentru popularizarea dispozițiilor legale interne și internaționale în domeniul asistenței sociale pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situația categoriilor de persoane defavorizate;
 15. elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire;
 16. elaborează documentația de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în funcție de specificul documentației respective și de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire;
 17. asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare și codificare C.P.V.- Regulamentului (CE) nr.213/2008 de modificare a Regulamentului nr. 2151/2003 privind Vocabularul comun al achizițiilor publice;
 18. stabilește circumstanțele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă;
 19. aplică și finalizează proceduri de atribuire;
 20. propune și supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor care întocmesc documentația de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire, precum și comisiile evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 21. participă la comisiile de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 22. organizează proceduri de achiziții publice și asigură secretariatul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, servicii și lucrări;
 23. analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de servicii, execuție lucrări în colaborare cu compartimentele cu atribuții în domeniu;
 24. întocmește dosarul achiziției publice pentru fiecare contract de bunuri, servicii și lucrări atribuit;
 25. participă la desfășurarea procedurilor de licitație;
 26. realizează contractele de achiziție publică;
 27. elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 28. publică anunțurile de intenție, de participare, și de atribuire a contractelor de achiziție publică pe SEAP și MONITORUL OFICIAL;
 29. verifică cuprinderea în programul anual al achizițiilor publice a contractului de achiziție publică;
 30. întocmește programul anual al achizițiilor publice, pe baza tututror solicitărilor primite de la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări și de servicii, pe care Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău intenționează să le atribuie în decursul anului bugetar următor
Înapoi la cuprins