Venituri salariale - Direcția de Asistență Socială Bacău

Go to content
TRANSPARENTA  VENITURILOR  SALARIALE

 ART. 33 din LEGA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
    Transparența veniturilor salariale
    (1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

    a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;

 FUNCȚIILE  DIN CADRUL DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU SUNT PREVĂZUTE IN:
 - ANEXA NR. II  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ“
 - ANEXA NR.VII  DIN LEGEA NR.153/2017 FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRATIE“

    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
 
SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  NU BENEFICIAZĂ DE SPORURI  PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ, COMPENSAŢII,  ADAOSURI SAU PREMII, SPORURI ACORDATE CONFORM PREVEDERILOR LEGII-CADRU nr. 153/2017:
ART. 15
  Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
  Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.
ART. 22
  Sporul pentru persoanele cu handicap
  Pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.
-  Anexa II - Familia ocupațională de Funcții Bugetare Sănătate și Asistență Socială, Cap.I- Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, Notă
 5^1. Persoanele care ocupă funcția de psiholog în unitățile sanitare, unitățile de asistență medico-socială și unitățile de asistență socială și care dețin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%.

  c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
 
   SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU, conform  art.I   din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021 privind modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,  beneficiază de  vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, care urmează să fie acordate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
 
      SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  beneficiază începând cu 1 ianuarie 2019, lunar de  indemnizație de hrană în conformitate cu, Art.18 alin.(1) din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, si pentru anul 2022 in conformitate cu prevederile  Art.I alin.(6) DIN ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind  unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la nivelul din anul 2021.
 
   e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
 
    SALARIATII DIRECȚIEI  DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU  NU BENEFICIAZĂ DE ALTE DREPTURI ÎN BANI ŞI/SAU ÎN NATURĂ
 
  f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.
 
Back to content